Arkivet

Här inkluderas de större projekt och händelser som Solar Region Skåne varit inkluderade i genom åren.

2020

Fastighetsägare som prosumenter (2018-2020)
Kartlägga förutsättningar för att öka antalet prosumenter hos privata och offentliga fastighetsägare av lokaler. En litteraturstudie, en enkät och intervjuer har kombinerats och det är fastighetsägare med fastigheter i Skåne som varit i fokus.

2019

Konsumentstärkande insatser (2018-2019)

Genom olika insatser förbättra förutsättningar för solenergi genom att brister och problem i nuvarande regelverk uppmärksammas och åtgärdas och kunskap kring bl a byggnadsintegrerade solceller förmedlas och höjs hos olika målgrupper.

2018

Samskapande grön omställning (2016-2018)

Genom medborgardialog och förbättrad information kring beställarkrav, bygg- och skatteregler ska projektet verka för att minska de hinder hushåll upplever för en investering i solenergi. Metoden testades även på pilotfall såsom konvertering av oljeuppvärmning, smarta mätare och infrastruktur för laddning av elfordon.

Sol i Syd (2016-2018)

Projektet vill stärka solcellsbranschen i Skåne och Blekinge och öka intresset bland arkitekter för att integrera solenergi i nya fastigheter. I projektet ingår också insatser för ökad beställarkompetens, samverkan mellan elnätsföretag och en undersökning av hur regionala mål kan driva utvecklingen.

2015

Solracet (2009-2015)

I Solracet bygger 6:e-klassare runt om i Skåne egna solcellsbilar och tävlar i kategorierna kunskap, design och solrace. Tävlingen har genomförts mellan 2009 och 2015 i olika format. Solar Region Skåne har samarbetat nära med Naturskyddsföreningen och deras pedagogiska verksamhet för att göra tävlingen givande och roligt för alla involverade. 

2014

Solenergi i stadsplanering och bebyggelse (2013-2014)

Solen har en stor potential att förse Skåne med energi. Solar Region Skåne har genomfört ett flertal projekt på både nationell och internationell nivå inom solenergi i stadsplanering, stadsutveckling, arkitektur och arbetsmetoder för stadsbyggnadskontor.

I projekten har det tagits fram informationsmaterial och genomförts workshops, seminarier och utbildning för att introducera solenergianläggningar som en del i byggkoncept och energisystemet.  

Share This